powrót do strony głównej

WYKAZ RADNYCH GMINY DĘBOWIEC

 

 

Radni kadencja 2014 – 2018
 

Wójt Gminy Dębowiec                 -     Zbigniew Staniszewski
                                                 wykszt.wyższe magisterskie
                
                            więcej >>>


Przewodnicząca Rady Gminy     -     Teresa Pachana

 

Wiceprzewodniczący                   -     Marcin Bolek
Wiceprzewodniczący                   -     Mieczysław Czechowicz

 

 

 

 

 

Nazwisko i imię

funkcja

Wiek w dniu wyboru

obwód

miejscowość

Staniszewski Zbigniew

Wójt

52

Gmina Dębowiec

Budziak Janusz

radny

53

4

Duląbka

Czechowicz Mieczysław

radny

48

3

Cieklin

Piątkiewicz Andrzej

radny

32

1

Cieklin

Mlicki Władysław

radny

50

2

Cieklin

Mikołajczyk Lesław

radny

41

14

Dobrynia

Kosińska Danuta

radna

53

5

Dzielec, Pagórek, Radość

Wolski Bogusław

radny

43

7

Dębowiec

Bolek Marcin

radny

39

8

Dębowiec

Cichoń Danuta

radny

42

9

Dębowiec

Lepak Elżbieta

radna

43

6

Łazy Dębowieckie

Zoła Piotr

radny

54

13

Wola Dębowiecka

Duwer Jan

radny

42

10

Majscowa

Musiał Bożena

radny

52

11

Zarzecze

Pachana Teresa

radna

59

12

Zarzecze

Pięta Wiesław

radny

54

15

Folusz


SKŁADY POWOŁANYCH STAŁYCH KOMISJI   RADY GMINY DĘBOWIEC


q     Komisja rewizyjna

q     Komisja budżetu i finansów

q     Komisja oświaty, kultury turystyki i sportu

q     Komisja spraw społecznych

q     Komisja rozwoju i infrastruktury

 

 

Komisja rewizyjna :
 

·        Pieta Wiesław - Przewodniczący

·        Piątkiewicz Andrzej - Zastępca przew.

·        Lepak Elżbieta - Sekretarz

·        Mikołajczyk Leszek - członek

·        Musiał Bożena - członek

 Komisja Rewizyjna

Art. 18a ustawy o samorządzie gminnym

 

Rada Gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy
w tym celu powołuje komisję rewizyjną.
W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych
pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1 ( przewodniczący i wiceprzewodniczący rady gminy).

Zadania komisji rewizyjnej:
Opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia
absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
Wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.
Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

 

Powrót do początku

 

 

Komisja budżetu i finansów :

 

 

Zadania komisji:

 

 

Powrót do początku

 

Komisja Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu  :

 

 

 

Zadania komisji: 

 

Powrót do początku

 

   

Komisja Spraw Społecznych

 

 Zadania komisji: 

 

Powrót do początku

 

   
Komisja Rozwoju i Infrastruktury:

 

 

 Zadania komisji: 

Powrót do początku