www.debowiec.pl 

Statystyka :

Sieć gazowa
136 km
 
Sieć energetyczna
62 km
 średniego napięcia
 
189,3 km
 niskiego napięcia
wodociągi komunalne
37,7 km
   w trakcie realizacji jest budowa wodociągu w
- Foluszu - 5,7 km,
- Dzielec -Radość -9,1 km,
- magistrala wody Folusz-Dobrynia 2,3 km

- budowa stacji uzdatniania wody w Dębowcu
sieć kanalizacyjna
22,5 km
   w trakcie realizacji jest budowa kanalizacji
   w miejscowościach:

- Zarzecze -12,5 km
- Wola Dębowiecka -Dębowiec- Dąbrowy - 14,4 km
oczyszczalnie
przydomowe
104 szt.
 
drogi powiatowe
52 km
 
drogi gminne
22 km
 
inne drogi dojazdowe
246 km
 
telefonizacja gminy, internet szerokopasmowy
95 %
 
 cyfrowa telewizja kablowa
4 miejscowości
następne w trakcie realizacji

 

 

Głównym zajęciem ludności gminy Dębowiec jest rolnictwo, ale nadrzędną funkcję stanowi przemysł górnictwa naftowo-gazowego oraz wydobywczy związany z występowaniem zasobów kruszyw naturalnych

w dorzeczu rzeki Wisłoki i Kłopotnicy. Obszar gminy znajduje się pod zdecydowanym wpływem miasta Jasła gdzie ma zatrudnienie wielu mieszkańców gminy.

Posiadamy dobrze rozwiniętą bazę wypoczynkową w Foluszu, który oprócz walorów krajobrazowych posiada źródła wód mineralnych. Źródła takie występują również w miejscowości Dobrynia. Spokój, cisza i naturalne piękno przyrody przyciągają mieszkańców Jasła na wypoczynek sobotnio-niedzielny.
    Gmina ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną. W ostatnich latach wykonano telefonizację gminy, przeprowadzono modernizację i rozbudowę linii elektrycznych jak również oddano do użytku wiele oświetleń ulicznych. Cały teren gminy jest zgazyfikowany. Dębowiec posiada wodociąg zasilany z ujęcia wód głębinowych. W 2002 r. została przeprowadzona gruntowna modernizacja tego ujęcia.  Inne miejscowości takie

jak Cieklin, Wola Cieklińska, Dobrynia i Duląbka posiadają wodociąg wiejski zasilany wodą z ujęcia na rzece Bednarce. Natomiast miejscowość Folusz posiada wodociąg, który ma być w przyszłości rozbudowany. Wybudowano wodociąg dla wsi Cieklin (Józefów) i Dobryni –nowej zabudowy, który był realizowany przy udziale środków z SAPARDU.

W celu uporządkowania gospodarki ściekowej wybudowano kanalizację sanitarną dla części miejscowości Dębowiec. W perspektywie planuje się budowę kanalizacji dla przysiółka Bajdy i Nowy Świat w Dębowcu oraz całej starej zabudowy Dębowca. W latach 2006-2010 planuje się kanalizację sanitarną dla innych miejscowości tj. Wola Dębowiecka, Zarzecze a w późniejszych latach w pozostałych miejscowościach gminy. Inwestycje te są bardzo kosztowne, dlatego bez środków zewnętrznych gmina nie byłaby w stanie realizować tak wiele.
W chwili obecnej ścieki kierowane są do oczyszczalni ścieków w Jaśle.
Gmina wchodzi w skład Związku Gmin „Wisłoka", który ma za zadanie ochronę wó
d rzeki Wis
łoki.
 

Wody naszych rzek i potoków są w I i II klasie czystości, na naszym terenie znajduje się Magurski Park Narodowy.

W celu wyeliminowania zanieczyszczeń z powietrza atmosferycznego przeprowadzono modernizację wielu kotłowni węglowych.  Obecnie w gminie Dębowiec ogrzewanie gazowe posiada 90 % zabudowań, również  wszystkie podlegających nam jednostkach dostosowały się do tych wymogów.
Aby przyczynić się do poprawy warunków higieniczno-sanitarnych w gminie zastosowano wariant zbiórki segregowanych odpadów, co skutecznie wyeliminowało zaśmiecanie brzegów rzek i lasów.

Przeprowadzono modernizację we wszystkich szkołach, zmierzającą do wyrównania poziomu standardu panującego w szkołach miejskich.

Powstały nowe pracownie komputerowe a co za tym idzie łatwy dostęp do internetu, wybudowano sale gimnastyczne w szkołach które je nie posiadały  a mianowicie w Dębowcu i Woli Dębowieckiej, natomiast w budowie jest sala gimnastyczna w Dobryni która oddana zostanie do użytku w 2006 r. Odnowione zostały elewacje szkół w Zarzeczu, Majscowej i Woli Dębowieckiej, w Cieklinie zmieniony został dach na szkole i sali gimnastycznej. Wymieniono okan w szkołach podstawowych. W trakcie budowy jest szkoła w Łazach Dębowieckich w której planuje się również Wiejski Dom Ludowy. W chwili obecnej budynek jest w stanie surowym zamkniętym.


Posiadamy dobrą komunikację drogową, mamy dwie drogi wojewódzkie oraz 17 dróg powiatowych o nawierzchniach asfaltowo-bitumicznych. Transport towarowy odbywa się również drogami gminnymi, które corocznie są remontowane oraz modernizowane. Na realizację powyższych inwestycji ubiegamy się o dofinansowanie z funduszów pomocowych krajowych i zagranicznych takich jak: PHARE, ISPA, WFOŚiGW, SAPARD, BANK ŚWIATOWY, korzystamy także ze środków kuratoryjnych oraz dotacji państwowych
. Komunikacja pasażerska jest bardzo dobrze rozwinięta.

Wyremontowano wszystkie budynki użyteczności publicznej i domy ludowe. W 2006 r. został oddany do użytku Wiejski Dom Kultury w Cieklinie współfinansowany ze środków unijnych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Odnowiono wiele zabytków a w szczególności cmentarze z I wojny światowej w Cieklinie i Woli Cieklińskiej.

Mieszkańcy Gminy Dębowiec posiadają wiele ciekawych pomysłów i propozycji , które poprzez swoje władze i swoich przedstawicieli starają się w miarę możliwości realizować.