Dodatek mieszkaniowy


 

Gmina Dębowiec

Karta informacyjna  -załatwianie sprawy

 

Opis sprawy/zadania

Uzyskanie dodatku mieszkaniowego

Kogo dotyczy

Warunkiem uzyskania dodatku mieszkaniowego jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu oraz określona powierzchnia użytkowa lokalu w zależności od ilości zamieszkujących osób:
1 osoba - 35m²
2 osoby - 40m²
3 osoby - 45m²
4 osoby - 55m²
5 osób - 65m²
6 osób - 70m²
Jeżeli w lokalu zamieszkuje większa liczba osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m². Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m², jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwana w oddzielnym pokoju.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi
i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
 

Kolejnym warunkiem uzyskania dodatku mieszkaniowego jest norma dochodu.
Dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i 125% w gospodarstwach wieloosobowych.  
Najniższa emerytura od dnia 1 marca 2011 r. wynosi: 728,18 zł. Jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od w/w dochodu, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.   Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego musi być potwierdzony przez zarządcę budynku. Deklarację o dochodach wnioskodawca wypełnia na podstawie wydanych przez zakład pracy zaświadczeń o wysokości dochodów brutto za ostanie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku po odliczeniu kosztów uzysku oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i chorobowe( czyli dochód brutto przed obliczeniem podatku). Jeżeli źródłem dochodu jest emerytura lub renta dokumentem potwierdzającym będzie ostania decyzja lub trzy ostatnie odcinki.
Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć w chwili składania wniosku.

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania dodatku mieszkaniowego należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklarację o dochodach. Druki te stanowią załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r. ( Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z 2001r,)

Formularze/wnioski do pobrania

Opłaty

Brak

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Zofia Misiołek  – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ( pok. Nr 6 ) tel .13 4413028 w 42

Miejsce składania dokumentów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu

Termin załatwienia sprawy

Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.).

  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).

  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1828)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Uwagi i dodatkowe informacje

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres sześciu miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2 % kwoty najniższej emerytury w dniu składania wniosku.